Chào mừng đến với Vương Triều

Thêm, chỉnh sửa nội dung, hình ảnh...

 

Bài thơ:              Tình Lặng CâmVì sao khoâng ôû beân ngöôøi?

Vì sao chaúng noùi neân lôøi yeâu thöông?

Ñeå roài thöông nhôù vaãn vöông

Ñeå buoàn phôn phôùt saân tröôøng hoâm nay

Moät laøn gioù nheï caây lay

Giöõa saân tröôøng aáy toùc maây nheï nhaøng

Toâi yeâu em ñeán mô maøng

Nhôù em toâi nhôù mieân man thaùng ngaøy

Toâi giôø nhö theå ngöôøi say

Lao ñao tìm loái, quay quay tìm ñöôøng

Mong gaëp em toû cho töôøng

Nhöng roài chaúng daùm; Saân tröôøng mình toâi

Gaëp em sao cöù boài hoài?

Xa em toâi laïi nhôù thöông aâm thaàm

Gaëp em sao cöù laëng caâm?

Xa em loønh laïi aàm aàm soùng reo

Vì sao laïi cöù leøo teøo?

Ñeå giôø tình ñaõ bay veøo coøn ñaâu

Ñaùng ra phaûi noùi töø laâu

Noùi loøng mình ñoù. Noùi caâu yeâu naøng

Cho duø tình coù phuû phaøng

Cuõng neân noùi roû. Sao mang noãi nieàm

Ñeå roài thöông nhôù trieàn mieân

Ñeå roài mang noãi öu phieàn rieâng ta

Cho duø tình coù caùch xa

Phaûi töôøng cho toû laø ta yeâu naøng

Chöù ñöøng, ñöøng quaù muoän maøn

Ñôn phöông ngoài doõi boùng naøng daàn xa

Giôø ñaây coøn laïi rieâng ta

Traùch mình mình quaù, quaù laø baâng quô

Giôø buoàn ngoài cheùp vaån vô

Thöông naøng luyeán tieác xaùc xô coõi loøng

Tình ôi! ñöøng coù loøng voøng

Coù yeâu thì noùi taám loøng mình ra

Cho duø baõo taùp möa xa

Tình ôi! Phaûi noùi ñöôïc ta yeâu naøng…!

Yeâu naøng ta maõi, maõi ta yeâu naøng…!


Taùc Giaû: Leâ Chí Duõng

              

                 2005